Powrót Powrót
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Data sporządzenia: 2018-09-26

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku Emitent powziął od SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącego podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) informację o potwierdzeniu skutecznego złożenia żądania wykupu łącznie 15 070 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Żądanie wykupu dotyczy 135 sztuk certyfikatów serii A, 916 serii B oraz 14 019 serii F. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu 2,5 mln PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), przy czym dokładna wartość ww. certyfikatów znana będzie po Dniu Wyceny, tj. po dniu 30 września 2018 roku. Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, który jest tożsamy z Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu