Powrót Powrót
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2018-12-11

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2018 w sprawie postanowienia o wpisie zastawu do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 11 grudnia 2018 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Spółka przypomina, że wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie obligacji serii AP. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii AP, w przypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu będzie wyższa niż 120% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, liczba certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zastawu zostaje zmniejszona, tak aby łączna wartość przedmiotu zastawu była równa co najmniej wysokości zabezpieczenia. W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na łącznie 7.107 sztukach certyfikatów. Aktualnie, po dokonanym wykreśleniu, w rejestrze zastawów wpisano zastaw na certyfikatach inwestycyjnych serii B o numerach od 56.834 do 66.300 oraz serii E o numerach od 1 do 42.570. Łącznie zastawem objętych jest obecnie 52.037 certyfikatów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu