Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AK

Data sporządzenia: 2018-02-02

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii AK i według stanu na dzień 2 lutego 2018 r., dokonał terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji za kolejny okres odsetkowy,
Wartość wyemitowanych obligacji serii AK wynosi 3.011.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 29 kwietnia 2018 roku. Obligacje serii AK są notowane na rynku Catalyst pod skróconą nazwą SMS0418.
Podstawa prawna : § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu