Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2018-06-18

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2018 dotyczącego podpisania aneksu do umowy kredytowej oraz aneksów do umów zabezpieczenia tego kredytu, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", ?Spółka?) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") w dniu 12 czerwca 2018 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Sąd postanowił o wpisie do rejestru zastawów zastawu na 88 946 sztukach certyfikatów inwestycyjnych serii: D o numerach od 1 do 35 165 oraz serii B o numerach od 45 020 do 56 833 oraz o numerach od 168 943 do 189 810 a także od 217 465 do 238 563.

Certyfikaty te stanowią zabezpieczenie kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 14 250 000 zł.

Wyżej opisany zastaw rejestrowy zostały wpisane z numerem 1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu