Powrót Powrót
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej, której stroną jest spółka zależna

Data sporządzenia: 2018-02-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 45/2017 w sprawie podpisania umowy kredytowej przez spółkę zależną, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 roku, Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu aneksu do ww. umowy w rachunku bieżącym (?Aneks?), której stroną jest spółka zależna od Emitenta - SMS Kredyt Sp. z o.o. Emitent przypomina, że bankiem kredytującym jest Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank"). Aneksem zmieniono kwotę przyznanego kredytu wynoszącą pierwotnie 4 mln zł, która obecnie wynosić będzie 1 mln zł. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie postanowień ww. umowy kredytowej. Jednocześnie Emitent przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym EBI nr 5/2018 termin spłaty kredytu przypada na dzień 6 kwietnia 2018 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu