Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Data sporządzenia: 2018-10-11

W nawiązaniu do raportu EBI 37/2018, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 11 października 2018 roku powziął informację o dokonaniu przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KREOS”), wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
Wykup dokonany został w związku z przesłanym do TFI żądaniem wykupu i objął łącznie 15 070 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym 135 sztuk certyfikatów serii A, 916 serii B oraz 14 019 serii F. Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wynosi 2.568.229,40 PLN (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy). Wykup objął taką samą ilość certyfikatów inwestycyjnych jak objęta żądaniem wykupu.
Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów.
Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarzadu