Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2018-04-12

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", ?Spółka?) w nawiązaniu do raport bieżącego EBI 8/2018 dotyczącego emisji i przydziału obligacji serii AP informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 5 kwietnia 2018 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sąd postanowił o wpisie do rejestru zastawów odpowiednio zastawu na 10 745 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 56 834 do 66 300 oraz o numerach od 238 564 do 239 861 a oraz 48 379 sztukach certyfikatów serii E o numerach od 1 do 48 379 (łącznie zastaw na 59 144 certyfikatach inwestycyjnych) stanowiących zabezpieczenie obligacji serii AP do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 8,868 mln zł.

Wyżej opisane zastawy rejestrowe zostały wpisane z numerem 1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu