Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 07 stycznia 2016 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AI oraz AJ za kolejne okresy odsetkowe, których płatność upływa w dniu 07 stycznia 2016 roku. Wartość wyemitowanych obligacji serii AI wynosi 850.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 31 maja 2016 roku, natomiast wartość wyemitowanych obligacji serii AJ wynosi 3.075.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 30 listopada 2016 roku.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu