Powrót Powrót
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne porozumienia w sprawie wzajemnych rozliczeń

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku Emitent zawarł porozumienie trójstronne dotyczące wzajemnych rozliczeń zobowiązań pieniężnych pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi od Emitenta, tj. SMS Invest Sp. z o.o. (SMS Invest) oraz SMS Trinity Sp. z o.o. (SMS Trinity). W związku z zawarciem porozumienia:
- wierzytelność SMS Invest względem SMS Trinity z tytułu umorzenia części udziałów w SMS Trinity powstała w sierpniu 2016 r. w wysokości ok. 10,1 mln zł została wykonana w całości;
- wierzytelność SMS Trinity względem Emitenta w wysokości ok. 10,6 mln zł z tytułu rozliczeń pieniężnych dokonywanych w II połowie 2015 r. pomiędzy ww. podmiotami została wykonana w części odpowiadającej kwocie 10,1 mln zł i aktualnie wynosi ok. 0,5 mln zł;
- wierzytelność Emitenta względem SMS Invest w wysokości ok. 28,8 mln zł z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały SMS Invest powstałe w grudniu 2015 r. zostało wykonane w części odpowiadającej kwocie 10,1 mln zł i aktualnie wynosi ok. 18,7 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu