Powrót Powrót
Wykup i wypłata odsetek od obligacji

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku Spółka dokonała terminowego wykupu 4.062 sztuk obligacji serii AG o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o łącznej wartości 4.062.000,00 zł za wszystkie wyemitowane obligacje serii AG, których termin wykupu przypadał na dzień 29 lipca 2016 roku. Wraz z wykupem obligacji serii AG, Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy od obligacji serii AG, których płatność upływa w dniu 29 lipca 2016 roku.

Jednocześnie, w dniu 29 lipca 2016 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za kolejny okres odsetkowy, którego płatność upływała w dniu 29 lipca 2016 roku.

Spółka informuje, że wartość wyemitowanych obligacji serii AK wynosi 3.011.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 29 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu