Powrót Powrót
Emisja obligacji serii AM

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 22 lipca 2016 roku, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie emisji obligacji serii AM ("Uchwała"). Zgodnie z Uchwałą Emitent wyemituje nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) sztuk, trzyletnich, zabezpieczonych zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 8,5% (osiem i pół procent) w skali roku („Obligacje”), z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące. Cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych). Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238). Informacje o przydziale Obligacji Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu