Powrót Powrót
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”) informuje, że w dniu 25.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło pisemne zawiadomienie złożone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych w okresie od dnia 21.04.2015 r. do dnia 14.10.2015 r. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia, członek Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect GPW S. A. nabył w okresie od dnia 21.04.2015 r. do dnia 14.10.2015 r. łącznie 14.871 akcji Emitenta, po średniej cenie nabycia w wysokości 0,59 zł za 1 akcję, o łącznej wartości po cenie nabycia w wysokości 9.184,74 zł. Wartość nabytych akcji nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. W załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się zestawienie transakcji w wyniku których nabyte zostały akcje.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu