Powrót Powrót
Oddalenie apelacji Spółki od wyroku o stwierdzenie nieważności uchwały

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do komunikatu nr 87/2015 z dnia 05.11.2015 roku dotyczącego wydania przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyroku stwierdzającego nieważność uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 23.09.2014 roku („NWZA”) informuje, że w dniu 24 maja 2016 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację Spółki wniesioną od przedmiotowego wyroku. W dniu 24 maja 2016 roku Spółka wystąpiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku oddalającego apelację, w celu zajęcia stanowiska co do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że zaskarżona uchwała nr 17 NWZA została uchylona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 26 maja 2015 roku, a tym samym utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały nr 17 nie wywołuje negatywnych skutków dla Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu