Powrót Powrót
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje i podaje do publicznej wiadomości, iż został poinformowany, że w dniu 03 czerwca 2016 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), powzięte zostały uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) na kolejną kadencję. Zgodnie z przekazaną informacją oraz powziętymi uchwałami ZWZA do składu Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
Pani Małgorzata Urbańska – Lach,
Pani Karolina Lach – Guziak,
Pan Jarosław Lenart,
Pan Tadeusz Uchmanowcz,
Pan Jakub Urbański,
Pan Tomasz Kęcerski,
Pan Jarosław Olejarz.
Wszystkie powołane do Rady Nadzorczej osoby pełniły swoją funkcję, jako członkowie Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a wszelkie informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej (wraz z opisem posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym) zostały opublikowane w formie raportów bieżących a także znajdują się na stronie internetowej Spółki http://www.smskredytholding.pl/pl/o_sms_kredyt/wladze_spolki.html.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu