Powrót Powrót
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 10 grudnia 2015 r. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odpis postanowienia w zakresie dokonania wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców obejmujących zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.500.000 zł do kwoty 7.444.750 zł, w związku z umorzeniem 110.500 szt. akcji serii C. Obecna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.444.750 zł i dzieli się na 14.889.500 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Obniżenie kapitału zakładowego związane było z umorzeniem akcji Spółki, w związku z przeprowadzonym skupem akcji własnych, przeprowadzonym w roku 2014/2015.

Podstawa:
§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu