Powrót Powrót
Wypłata odsetek od obligacji serii AK

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AK za kolejny okres odsetkowy, którego płatność upływała w dniu 29 stycznia 2016 roku. Wartość wyemitowanych obligacji serii AK wynosi 3.011.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 29 kwietnia 2018 roku. Obligacje serii AK są notowane na rynku Catalyst pod skróconą nazwą SMS0418.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • MIchał Stanioch - Prezes Zarządu