Powrót Powrót
Wykup i wypłata odsetek od obligacji

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku Spółka dokonała terminowego wykupu 850 szt. obligacji serii AI o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz o łącznej wartości 850.000 zł za wszystkie wyemitowane obligacje serii AI, których termin wykupu przypadał na dzień 31 maja 2016 roku.
Wraz z wykupem obligacji serii AI, Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy od obligacji serii AI, których płatność upływa w dniu 31 maja 2016 roku.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu