Powrót Powrót
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 pkt. 4 statutu Spółki powzięła uchwałę, na mocy której powoła z dniem 03 czerwca 2016 roku członków zarządu na nową pięcioletnią kadencję w osobach:
- Pan Michał Stanioch,
- Pan Daniel Meniów,
- Pani Lucyna Haśnik.
Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza powierzyła Panu Michałowi Stanioch pełnienie funkcje Prezesa Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu pełnili swoją funkcję, jako członkowie Zarządu poprzedniej kadencji, a wszelkie informacje dotyczące powołanych członków Zarządu (wraz z opisem posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym) zostały opublikowane w formie raportów bieżących a także znajdują się na stronie internetowej Spółki http://www.smskredytholding.pl/pl/o_sms_kredyt/wladze_spolki.html.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu