Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawów do rejestru zastawów

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportów 27/2016 i 28/2016 dotyczących emisji i przydziału obligacji serii AM oraz w nawiązaniu do raportów 33/2016 i 34/2016 dotyczących emisji i przydziału obligacji serii AN informuje o otrzymaniu w dniu 19.09.2016 roku odpisów postanowień Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów („Sąd”) z dnia 14.09.2016 roku dotyczących wpisania do rejestru zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sąd postanowił o wpisie do rejestru zastawów odpowiednio zastawu na 66 300 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 1 do 66 300 stanowiących zabezpieczenie obligacji serii AM do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 6,75 mln zł oraz o wpisie do rejestru zastawów zastawu na 151 164 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 66 301 do 217 464 stanowiących zabezpieczenie obligacji serii AN do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15,39 mln zł.

Wyżej opisane zastawy rejestrowe zostały wpisane z numerem 1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu