Powrót Powrót
Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego

data dodania 2016-12-12 15:49:17

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. przez 4Audyt Sp. z o.o. (4Audyt) umowy, (Umowa) której przedmiotem jest zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie opinii z takiego badania.
Zawarcie Umowy zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki uchwały w sprawie wyboru 4Audyt jako podmiotu uprawionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do „Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu