Powrót Powrót
Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż wierzytelności spółki zależnej

Data publikacji: 21.09.2017

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 21 września 2017 roku spółka zależna od Emitenta tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg, którego przedmiotem było składanie ofert nabycia czterech pakietów wierzytelności pożyczkowych po ich bezskutecznej egzekucji komorniczej. Zbywcą wierzytelności jest spółka SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz jednostka kontrolowana przez Emitenta, tj. Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Kreos NS FIZ"), a którego serwiserem na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego jest SMS Kredyt Sp. z o.o.
Podmiot z branży wierzytelności, który wygrał przetarg złożył ofertę nabycia pakietów o wartości nominalnej 3,5 mln zł - pakiet SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz o wartości nominalnej 9,2 mln zł - pakiety sprzedawane przez KREOS NSFIZ za cenę odzwierciedlającą warunki rynkowe dla transakcji obejmujących tego typu wierzytelności.
Należności z tytułu ww. wierzytelności zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta za poprzednie okresy sprawozdawcze zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką w zakresie rachunkowości, czyli w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące więc na obecnym etapie nie ma konieczności ich dotworzenia.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR.

  • Michał Stanioch - Prezes Zarzadu