Powrót Powrót
Emisja i przydział w ramach Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding obligacji serii AO

data dodania 2017-06-01 14:10:58

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 1 czerwca 2017 roku, uchwał odpowiednio w sprawie emisji oraz przydziału obligacji serii AO w liczbie 7 sztuk („Obligacje”).
Obligacje zostały wyemitowane i zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wszystkie Obligacje zostały objęte przez spółkę zależną Profeskasa S.A. Obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 9% (słownie: dziewięć procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące, z terminem wykupu określonym na dzień 1 czerwca 2020 roku. Cena emisyjna jednej Obligacji równa jest jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 350.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje nie są zabezpieczone.
Emisja obligacji, o której mowa powyżej została przeprowadzona w ramach standardowych mechanizmów zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu