Powrót Powrót
Postanowienie o wpisie zastawu do rejestru zastawów

Data dodania: 2017-10-16, 14:23:32

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 28/2017 dotyczącego podpisania z Bankiem BZ WBK S.A. umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 5 mln zł, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", ?Spółka?) w dniu 16 października 2017 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 10 października 2017 roku przez właściwy sąd rejonowy wpisu do rejestru zastawów zastawu na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (KREOS NS FIZ) do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 7,5 mln zł. Przedmiot zastawu stanowi łącznie 56.264 certyfikatów inwestycyjnych KREOS NS FIZ o łącznej wartości nie niższej niż 8 mln zł. Zastaw, o którym mowa powyżej stanowi ostatnie z umownych zabezpieczeń ww. kredytu rewolwingowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu