Powrót Powrót
Zmiany w składzie zarządu Spółki

Data dodania: 2017-09-01

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 2 pkt. 4 statutu Spółki powzięła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 1 września 2017 roku do składu Zarządu Spółki Panią Wiolettę Bartkowiak, na wspólną pięcioletnią kadencję, która najpóźniej upłynie z odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowo powołanego członka Zarządu Spółki, zgodnie z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki do raportu:

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu