Powrót Powrót
Postanowienie o zmianie wpisu zastawu do rejestru zastawów

Data sporządzenia: 2017-12-22

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2016 w sprawie postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 13 grudnia 2017 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Spółka przypomina, że wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie obligacji serii AM. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii AM, w przypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu będzie wyższa niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, liczba certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zastawu zostaje zmniejszona, tak aby łączna wartość przedmiotu zastawu była równa co najmniej wysokości zabezpieczenia. W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na 66 300 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 1 do 66 300, a wpisano zastaw na 56 833 sztukach certyfikatów serii B o numerach od 1 do 56 833.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu