Powrót Powrót
Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem KREOS

Data sporządzenia: 2017-12-08

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 42/2017 oraz 44/2017 dotyczących zarządzania funduszem inwestycyjnym KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?KREOS?), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent w dniu 8 grudnia 2017 roku powziął informację o zawarciu w dniu 7 grudnia 2017 roku umowy pomiędzy mBank S.A. (?Depozytariusz?) a SATURN TFI S.A. (?Towarzystwo?), której przedmiotem jest przejęcie zarządzania funduszem KREOS. Na podstawie zawartej umowy Towarzystwo będzie zarządzało funduszem KREOS, którym do dnia 22 listopada 2017 roku zarządzało towarzystwo FinCrea TFI S.A. W związku z cofnięciem przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności związanej m.in. z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przez FinCrea TFI S.A., KREOS reprezentowany jest aktualnie przez mBank jako Depozytariusza. Zgodnie z zawartą umową, przejęcie zarządzania przez Towarzystwo nastąpi w trybie art. 68 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (?Ustawa o funduszach?) w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o przejęcie zarządzania.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach, przejęcie zarządzania funduszem KREOS przez Towarzystwo wymaga dokonania przez Depozytariusza zmiany statutu tego funduszu w zakresie firmy, siedziby i adresu towarzystwa, przy czym Towarzystwo wstąpi w prawa i obowiązki organu funduszu KREOS z chwilą wejścia w życie zmian statutu w ww. zakresie co nastąpi z dniem ich ogłoszenia za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku braku dokonania ww. czynności Emitent poinformuje o tym fakcie w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu