Powrót Powrót
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS

Data sporządzenia: 2017-12-12

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 42/2017, 44/2017 oraz 46/2017 dotyczących zarządzania funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?KREOS?), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 roku Emitent powziął informację o otrzymaniu w tym samym dniu przez spółkę zależną Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") od SATURN TFI S.A. ("Towarzystwo") podpisanej umowy datowanej na dzień 8 grudnia 2017 roku, której przedmiotem jest przekazanie przez Towarzystwo Spółce Zależnej zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS. Emitent przypomina, że Spółka Zależna działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?) na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu