Powrót Powrót
Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych

Data dodania: 07-08-2017

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego, informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku otrzymał od FinCrea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarządzającego funduszem: KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), informację o przydzieleniu Emitentowi w dniu 4 sierpnia 2017 roku 35 165 (trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Funduszu.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu