Powrót Powrót
Wykup obligacji własnych posiadanych przez spółkę zależną

data dodania 2017-05-31 16:02:15

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2017 roku Spółka dokonała terminowego wykupu 210 sztuk obligacji serii AL o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o łącznej wartości 210 000,00 zł, których termin wykupu przypadał na dzień 31 maja 2017 roku. Obligacje serii AL znajdowały się w posiadaniu spółki zależnej Profeskasa S.A.
Wraz z wykupem obligacji serii AL, Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy od tych obligacji, których płatność upływa w terminie wykupu. Obligacje, o których mowa powyżej z momentem wykupu zostały umorzone.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu