Powrót Powrót
Postanownienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna

 

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 02 lipca 2020 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie obligacji AS, o którym informowano w raportach EBI 23/2019 i 41/2019. Certyfikaty te stanowią zabezpieczenie obligacji serii AS do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 120% łącznej wartości nominalnej obligacji serii AS. Zgodnie z WEO obligacji AS w przypadku, gdy wartość przedmiotu zastawu będzie wyższa niż 120% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, liczba certyfikatów inwestycyjnych stanowiących przedmiot zastawu zostaje zmniejszona, tak aby łączna wartość przedmiotu zastawu była równa co najmniej wysokości zabezpieczenia.
W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na 90.184 sztukach certyfikatów serii B o numerach o numerach od 1 do 39.592 oraz od 66.301 do 116.892, a wpisano zastaw na 89.649 sztukach certyfikatów serii B o numerach o numerach od 1 do 39.592 oraz od 66.301 do 116.357.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

  • Łukasz Kopacz - Radca prawny