Powrót Powrót
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2028 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przydziału obligacji serii AP o łącznej wartości nominalnej 7,39 mln zł („Obligacje AP”), Zarząd SMS Kredyt Holding („Emitent”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji na własne żądanie na podstawie Warunków Emisji Obligacji („WEO”) i skierował do obligatariuszy stosowne żądania. Żądania

przedterminowego wykupu obejmują łącznie 739 sztuk Obligacji AP o łącznej wartości nominalnej 739.000 zł („Wcześniejszy Wykup”). Przedterminowy wykup części Obligacji AP zostanie dokonany w dniu 18 lutego 2020  roku. Wcześniejszy Wykup przeprowadzony zostanie proporcjonalnie dla każdego Obligatariusza tj. wykupowi podlegać będzie taki procent Obligacji AP posiadanych przez obligatariusza z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej, jaki odpowiadać będzie procentowi ilości Obligacji AP objętych wykupem w stosunku do wszystkich Obligacji AP sprzed dokonania Wcześniejszego Wykupu. Wcześniejszy Wykup nastąpi zgodnie z WEO poprzez zapłatę należności głównej wykupywanych Obligacji AP (wraz z odsetkami należnymi do dnia wykupu i premią). Łączna kwota wykupu wyniesie 749 641,60 zł. Wykupione Obligacje AP z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba Obligacji AP wyniesie 6.651 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 6.651.000 zł. Jednocześnie Spółka przypomina, że termin wykupu Obligacji AP nieobjętych Wcześniejszym Wykupem przypada na dzień 9 lutego 2021 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby Reprezentujące Spółkę: Radca Prawny Joanna Januszewska-Noga