Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

W nawiązaniu do raportu EBI 15/2020, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („TFI"), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KREOS”), wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

 Wykup dokonany został w związku z przesłanym do TFI żądaniem wykupu, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym i objął łącznie 13.053 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wyniosła 1,67 mln zł.

  Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił w dniu 10 kwietnia 2020 r. Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.