Powrót Powrót
Postanowienie o zmiana wpisu w rejestrze zastawów SMS KREDYT HOLDING S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 07 października 2020 roku odpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów ("Sąd") o dokonaniu w dniu 5 października 2020 roku zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wpis zastawu na ww. certyfikatach do rejestru zastawów stanowi zabezpieczenie umowy kredytu rewolwingowego zawartej przez Emitenta w dniu 22 sierpnia 2017 r. (EBI 28/2017) i zawartego w dniu 4 września 2020 Aneksu nr 5 do tej umowa  (EBI 36/2020).

Certyfikaty te stanowią zabezpieczenie kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% łącznej wartości kredytu.

W związku z powyższym, na podstawie ww. postanowienia Sądu zmniejszono ilość zastawionych certyfikatów w ten sposób, że wykreślono wpis do rejestru zastawu na  łączna liczbę 76.960 sztuk certyfikatów serii D (35.165 sztuk) i B (41.795 sztuk), a wpisano łączną liczbę 55.950 sztuk certyfikatów serii D (13.795 sztuk) i B (41.795 sztuk).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu