Powrót Powrót
Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") żądanie wykupu 9.160 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym 3.351 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i 5.809 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 1,05 mln zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 grudnia 2020 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

 Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu