Powrót Powrót
Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienie Obligatariuszy

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przydziału obligacji serii AP o łącznej wartości nominalnej 7,39 mln zł („Obligacje AP”), Zarząd SMS Kredyt Holding („Emitent”) informuje, że w dniu 12 października 2020 r. podjął uchwałę o dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji AP na własne żądanie na podstawie Warunków Emisji Obligacji („WEO”) i niniejszym raportem kieruje do obligatariuszy stosowne żądanie i zawiadomienie. Żądanie przedterminowego wykupu obejmuje łącznie 2.556 sztuk Obligacji AP o łącznej wartości nominalnej 2.556.000,00 zł („Wcześniejszy Wykup”) co stanowi 40,04 % wszystkich Obligacji AP. Przedterminowy wykup części Obligacji AP zostanie dokonany w dniu 16 października 2020 roku.

Wcześniejszy Wykup przeprowadzony zostanie proporcjonalnie dla każdego Obligatariusza tj. wykupowi podlegać będzie taki procent Obligacji AP posiadanych przez obligatariusza z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej, jaki odpowiadać będzie procentowi ilości Obligacji AP objętych wykupem w stosunku do wszystkich Obligacji AP sprzed dokonania Wcześniejszego Wykupu.

Wcześniejszy Wykup nastąpi zgodnie z WEO poprzez zapłatę należności głównej wykupywanych Obligacji AP (wraz z odsetkami należnymi do dnia wykupu i premią). Wykupione Obligacje AP z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba Obligacji AP wyniesie 3.827 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 3.827.000,00 zł. Jednocześnie Spółka przypomina, że termin wykupu Obligacji AP nieobjętych Wcześniejszym Wykupem przypada na dzień 9 lutego 2021 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu