Powrót Powrót
Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 NWZ z dnia 26.06.2017 r.
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. powziął wiadomość, że w tym samym dniu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnym wyrokiem oddalił apelację akcjonariusza Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu i utrzymał wyrok sądu I instancji w mocy, którym oddalone zostało powództwo akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku wraz z żądaniem ewentualnego uchylenia tej uchwały. Emitent informuje, że przedmiotem zaskarżonej uchwały, której dotyczyło powództwo akcjonariusza jest połączenie Emitenta ze spółką zależną SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z wydanym w dniu dzisiejszym wyrokiem, który jest prawomocny, upadło z dniem 10 marca 2020 r. udzielone na czas postępowania sądowego zabezpieczenie w postaci zawieszenia prowadzonego przez sądem rejestrowym postępowania dotyczącego połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta, w związku z czym Emitent niezwłocznie złoży do sądu rejestrowego wniosek o jego podjęcie i dokonanie rejestracji połączenia. O złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności ww. uchwały Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 30/2017.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Daniel Meniów - Członek Zarządu
  • Krzysztof Nadolski - Członek Zarządu