Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Data sporządzenia: 2018-07-05

W nawiązaniu do raportu ESPI 21/2018, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku powziął informację o dokonaniu przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KREOS”), wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wykup dokonany został w związku z  przesłanym do TFI żądaniem wykupu i objął łącznie 28 579 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, to jest 1 865 sztuk certyfikatów serii A, 12 644 serii B oraz 14 070 serii F. Wykup objął mniejszą ilość certyfikatów inwestycyjnych niż objęta żądaniem wykupu, co jest związane z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu Funduszu. Różnica dotyczy 2 070 sztuk certyfikatów o łącznej wartości ok. 0,3 mln zł. Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłaci Emitentowi kwotę ok. 4,6 mln zł, która stanowi cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Joanna Januszewska-Noga – Radca prawny