Powrót Powrót
Zawarcie istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2018-04-19                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2018, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł Umowy Ramowe o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe") z następującymi podmiotami: (i) EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, (i)_ EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz (iii) EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze Eques").

Przedmiotem Umów ramowych jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Funduszy Eques wierzytelności. Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Zawarte Umowy ramowe stanowią umowy istotne z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.