Powrót Powrót
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem

Data sporządzenia: 2018-10-11

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI 25/2018, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 11 października 2018 roku powziął informację o dokonaniu przez SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ("TFI"), które jest podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("KREOS"), wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Wykup dokonany został w związku z przesłanym do TFI żądaniem wykupu i objął łącznie 15 070 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym 135 sztuk certyfikatów serii A, 916 serii B oraz 14 019 serii F. Łączna wartość certyfikatów, których dotyczył wykup wynosi 2.568.229,40 PLN (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy). Wykup objął taką samą ilość certyfikatów inwestycyjnych jak objęta żądaniem wykupu. Emitent jest jedynym uczestnikiem KREOS. Z tytułu wykupu TFI wypłacił Emitentowi kwotę stanowiącą cenę wykupu dla powyższych certyfikatów. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi zostały umorzone. Środki uzyskane z wykupu certyfikatów zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.