Powrót Powrót
Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu uzyskania licencji bankowej na rynku zagranicznym

Data sporządzenia: 2018-01-12                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Spółka", "Emitent", "SMS Kredyt Holding") informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu uzyskania przez podmiot z Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding licencji bankowej na Litwie (specialised bank license) w celu podjęcia działalności bankowej. Powyższa decyzja została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Przedmiotowy projekt ma na celu zapewnienie Grupie SMS Kredyt Holding S.A. trwałego i przewidywalnego źródła finansowania dla działalności pożyczkowej.
Pierwszy etap projektu obejmował będzie podjęcie prac organizacyjnych obejmujących w szczególności nawiązanie współpracy z firmą informatyczną w zakresie opracowania dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej, przygotowanie modelu finansowego, rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz (w tym prawnych) odnoszących się do ustalenia modelu prowadzenia działalności na Litwie a w dalszej kolejności w Polsce. Po zakończeniu pierwszego etapu, Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą podejmie decyzję o ewentualnym kontynuowaniu projektu.
Emitent szacuje, iż w przypadku podjęcia decyzji o realizacji kolejnych etapów, projekt pozyskania licencji bankowej będzie prowadzony w perspektywie lat 2018-2019. Emitent ocenia, iż szacowane koszty pierwszego etapu projektu nie przekroczą 100 tys. EUR. Jednocześnie całkowity koszt realizacji projektu zostanie określony w toku dalszych analiz na kolejnych etapach m.in. w oparciu o zadeklarowany poziom zainteresowania inwestorów zewnętrznych, których udział jest przewidywany w dalszych etapach projektu.
Przejście do kolejnego etapu projektu uzależnione będzie w szczególności od satysfakcjonujących uzgodnień odnoszących się do budżetu oraz funkcjonalności systemu informatycznego, natomiast realizacja późniejszych etapów uzależnia będzie również od szeregu czynników zewnętrznych w tym m.in. od konieczności uzyskania zgód litewskich organów rynku finansowego (w tym m.in. Litewskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Banku Centralnego).
O kolejnych istotnych wydarzeniach dotyczących realizacji projektu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.