Powrót Powrót
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy KREOS NS FIZ a spółką zależną Emitenta SMS Kredyt Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2018-04-04                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 36/2017 dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania Ramowej Umowy Sekurytyzacyjnej zawartej pomiędzy KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") a spółką zależną od Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("SMS Kredyt"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku SMS Kredyt powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Fundusz nowej Ramowej Umowy Sekurytyzacji ("Umowa ramowa"), o której mowa w ww. raporcie bieżącym.
Przedmiotem Umowy ramowej jest stała współpraca pomiędzy jej stronami, w zakresie przenoszenia przez SMS Kredyt za wynagrodzeniem na rzecz Funduszu wierzytelności, których źródłem są udzielane przez SMS Kredyt pożyczki pieniężne.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W ocenie Zarządu Emitenta, zawarta umowa stanowi umowę istotną z uwagi na jej istotną szacunkową wartość jak również jej istotny wpływ na realizację oraz rozwój podstawowej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A.