Powrót Powrót
Informacja nt. prognozy skonsolidowanego wyniku netto za 2018 rok

Data sporządzenia: 2018-12-05

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 5 grudnia 2018 r. prognozy skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o przekazaniu tej prognozy do publicznej wiadomości.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki prognozuje, iż:
- skonsolidowany zysk netto w 2018 roku wyniesie ok. 1,3 mln zł w porównaniu do ok. 6,2 mln zł zysku netto w 2017 roku;
- w IV kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnie stratę netto na poziomie ok. (-) 0,5 mln zł w porównaniu do zysku netto w wysokości ok. (+) 1,5 mln zł osiągniętego w okresie IV kwartału 2017 r.

Powyższa prognoza została sporządzona w szczególności w oparciu o informacje nt. wyników finansowych w okresie I-III kwartałów br. jak również prognozowany poziom realizacji sprzedaży wierzytelności do końca br. o którym mowa poniżej.

Emitent wyjaśnia, iż na wskazane powyżej znaczne obniżenie poziomu zysku netto w okresie IV kwartału 2018 roku będzie miał wpływ w szczególności prognozowany spadek przychodów w tym kwartale, który będzie związany ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży wierzytelności z funduszu, którego uczestnikiem jest Emitent, tj. z KREOS NS FIZ do funduszy, z którymi KREOS NS FIZ ma zawarte ramowe umowy sprzedaży wierzytelności, o których Emitent informował raportem ESPI nr 14/2018.

Zarząd Emitenta informuje, że przedstawiona powyżej prognoza będzie monitorowana z punktu widzenia możliwości jej realizacji i w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od prognozowanych pozycji Emitent przekaże niezwłocznie stosowną aktualizację.
Informacja nt. ostatecznych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie przekazana do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w roku 2019 r., o których to terminach Emitent poinformuje w styczniu 2019 roku.