Powrót Powrót
Zawarcie aneksów do istotnych umów przez fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent

Data sporządzenia: 2018-04-04                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), którego jedynym uczestnikiem jest Emitent, zawarł aneksy do Umów Ramowych o Współpracy w Zakresie Sekurytyzacji ("Umowy ramowe") zawartych pomiędzy Funduszem a: EQUES DEBITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, EQUES DEBITUM 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz EQUES CREDITUM Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym ("Fundusze Eques"), które przedłużają obowiązywanie tych umów do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

Przedmiotem Umów ramowych jest stała współpraca pomiędzy ich stronami, w zakresie przenoszenia przez Fundusz za wynagrodzeniem na rzecz Funduszy Eques wierzytelności.

Umowy zostały zawarte pierwotnie na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast aneksy podpisane w dniu 28 grudnia 2017 roku przedłużyły czas ich obowiązywania do końca marca 2018 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 37/2017.

Po upływie okresu na który przedłużono obowiązywanie ww. Umów Ramowych, Strony planują zawrzeć nowe Umowy ramowe. Poza powyższym podpisane aneksy nie wprowadzają innych istotnych zmian do ww. umów. Zawarte Umowy ramowe stanowią umowy istotne z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.