Powrót Powrót
Zarejestrowanie zmian statutu
30.10.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2023 r. r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.10.2023 r. zmian Statutu, o których Emitent informował w raporcie EBI 30/2023

 

 

 

W związku z wydanym postanowieniem dotyczącym wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 i § 6a Statutu Spółki.

 

 

 

§ 6 Statutu Spółki

 

Było:

 

Stare brzmienie § 6 Statutu:

 

„§6

 

 

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12 415 199,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

g) jeden milion pięćset tysięcy (1.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

h) dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa (2.731.792) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

i) dwa miliony pięćset tysięcy (2.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję

 

 

 

Nowe brzmienie § 6 Statutu:

 

 

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13 790 199 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

g) jeden milion pięćset tysięcy (1.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

h) dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa (2.731.792) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

i) dwa miliony pięćset tysięcy (2.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

j) dwa miliony pięćset tysięcy (2.750.000) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję”

 

 

 

§ 6a Statutu Spółki

 

Było:

 

Stare brzmienie § 6 Statutu

 

 

 

㤠6a

 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.

 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku;

 

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą? być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;

 

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

 

8. Uchwała Zarządu ustalająca cenę? emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę? Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.

 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

 

10. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

 

11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

 

1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;

 

2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;

 

3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,

 

4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;

 

5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 10,

 

6) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,

 

7) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisje usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów,

 

8) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

 

- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

 

- ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

 

12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.“

 

 

 

 

 

Nowe brzmienie § 6 Statutu:

 

㤠6a

 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 8 373 899 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16 747 798 (szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.

 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku;

 

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą? być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych;

 

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;

 

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

 

8. Uchwała Zarządu ustalająca cenę? emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę? Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.

 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

 

10. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

 

11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

 

1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;

 

2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;

 

3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,

 

4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;

 

5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 10,

 

6) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,

 

7) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisje usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów,

 

8) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

 

? dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

 

? ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa lub Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

 

12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.“

 

 

W załączeniu teks jednolity.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu