Powrót Powrót
Zarejestrowanie zmian statutu
30.10.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.10.2023 r. zmian Statutu, o których Emitent informował w raporcie EBI 21/2023.

 

 

 

W związku z wydanym postanowieniem dotyczącym wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 Statutu Spółki.

 

 

 

Stare brzmienie § 6 Statutu:

 

„§6

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.165.199,00 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

g) jeden milion pięćset tysięcy (1.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

h) dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa (2.731.792) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję”

 

 

 

Nowe brzmienie § 6 Statutu:

 

"§6

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12 415 199,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

g) jeden milion pięćset tysięcy (1.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

h) dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa (2.731.792) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

i) dwa miliony pięćset tysięcy (2.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję."

 

 

 

Emitent przesyła również w załączeniu tekst jednolity Statut.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu