Powrót Powrót
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
15.12.2022

Zarząd Femion Technology S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15.12.2022 roku działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł do łącznej kwoty 12.049.303,00 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

 

Zarząd ustala, że cena emisji za każdą Akcję Serii G będzie równa kwocie 1,00 zł.

 

Akcje Serii G zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

 

Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji na rozwój i bieżącą działalność Spółki oraz spółek zależnych.

 

W związku z podjęciem uchwały, zmianie ulegnie § 6 Statutu Spółki:

 

Było:

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.049.303 zł (dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

 

Jest:

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.049.303,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote zero groszy) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej siedemdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

g) sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Prezez zarządu - Jarosław Olejarz