Powrót Powrót
Dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego
06.07.2022

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 oraz 9/2022 z dnia 24 maja 2022 r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego podwyższonego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 416.667,00 zł, to jest z kwoty 8.632.636 zł do kwoty 9.049.303 zł, w drodze emisji 833.334 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej w wysokości pięćdziesiąt (50) groszy każda akcja.

 

 

 

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 Statutu Spółki.

 

 

 

Stare brzmienie § 6 Statutu:

 

„§6

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.632.636 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć ) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

 

 

 

Nowe brzmienie § Statutu:

 

„§6

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.049.303 zł (dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na:

 

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,

 

f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję”

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes Zarządu - Jarosław Olejarz