Powrót Powrót
Zarejestrowanie zmian statutu
17.01.2022

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 13.01.2022 r. zmian Statutu, o których Emitent informował w raporcie EBI 72/2021. W związku z wydanym postanowieniem dotyczącym wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 Statutu Spółki.

Stare brzmienie § 6 Statutu:
„§6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, otwartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Nowe brzmienie § Statutu:
㤠6
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.632.636 zł (słownie: osiem milionów sześć trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych naokaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każda akcję,
e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Emitent przesyła również w załączeniu tekst jednolity Statut.

Załącznik: Tekst Jednolity Femion


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu