Powrót Powrót
Wyrok oddalający powództwo akcjonariusza dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał ZWZA
13.01.2022

Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej SMS Kredyt Holding S.A.) („Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 92/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.01.2022 roku otrzymałinformację, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział X Gospodarczy w dniu 29 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok oddalając powództwo akcjonariusza Spółki w zakresie żądania stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał nr 5 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 r. Jednocześnie w związku z cofnięciem pozwu przez powoda Sąd umarzył postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności i ewentualnie uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu