Powrót Powrót
Uzupełnienie informacji nt. Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Data sporządzenia: 2019-11-20
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 43/2019 w sprawie zmiany w Zarządzie SMS Kredyt Holding S.A., Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółki”) przekazuje poniżej życiorys zawodowy Pana Jarosława Olejarza, Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w trybie art. 383 § 1 k.s.h. na okres 3 miesięcy i pełnienia obowiązków Prezesa zarządu.
Pan Jarosław Olejarz, posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz ekonomiczne - jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Aix-Marseille Graduate School of Management, ukończył także studia podyplomowe z zakresu bankowości oraz controllingu i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Pan Jarosław Olejarz wykonuje również zawód radcy prawnego, a ponadto jest także wpisany na listę stałych biegłych sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Katowicach z zakresu bankowości, rachunkowości oraz wyceny przedsiębiorstw. Uzyskał także tytuł dyplomowanego pracownika bankowego nadany przez Związek Banków Polskich w ramach standardów kształcenia w bankowości. Ukończył także liczne kursy i szkolenia organizowane zarówno w kraju jak i zagranicą.
Od wielu lat zasiada w organach spółek m. in. jako członek rady nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. (od 2013.04 r. do nadal); Profeskasa S. A. (w okresie od 2014.05 r. do nadal); InTenso Sp. z o. o. (w okresie od 2015.06 r. do nadal), SerwisPrwa.pl Sp. z o. o. (w okresie od 2015.06 r. do nadal), oraz jako członek zarządu: Vibil Sp. z o. o. (w okresie od 2013.03 do nadal); SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. (w okresie od 2007.12-2015.06), Prawo & Biznes Sp. z o. o. (w okresie 2013.03-2015.06), AZ ASSET S. A. (w okresie od 2017.07-2019.01); Farmacol Logistyka Sp. z o. o. (w okresie od 2017.11 – 2019.01). W odniesieniu do żadnego z podmiotów, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie ogłoszono upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji.
Pan Jarosław Olejarz poza Spółką nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla SMS Kredyt Holding S.A. nie wykonuje także działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w zw. z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Joanna Januszewska-Noga - radca prawny